Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Lượng nước dự trữ trên toàn cầu?


Lượng nước dự trữ trên toàn cầu?


Tổng lượng nước dự trữ trên toàn cầu là 326 triệu dặm khối.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét