Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Lượng nước dự trữ trên toàn cầu?


Lượng nước dự trữ trên toàn cầu?


Tổng lượng nước dự trữ trên toàn cầu là 326 triệu dặm khối.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét