Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Chương trình Hổ trợ kết cấu TKT Pro2011


Các lệnh tắt sử dụng trong chương trình: Chương trình Hổ trợ kết cấu TKT Pro2011


1/ Thống kê thép tròn:
- tk: Thống kê thép tròn
- sua: Sửa bảng thống kê
- tht: Tổng hợp cốt thép
2/ Thống kê thép hình:
- BTK: Chèn bảng thống kê
- TKTH: Thống kê thép hình
- STH: Sửa bảng thống kê
3/ Cộng các số liệu trên bản vẽ: cth
4/ Thống kê tự động:
- Móng đơn: tkmd
- Móng cọc: tkmc
- Cột: tkcot
- Dầm 1 nhịp: tkd1
5/ Banvemoi: để tạo bản vẽ mới khi muốn sử dụng tiện ích vẽ mặt cắt cột dầm sàn (bắt buộc phải chọn)


 Chương trình Hổ trợ kết cấu TKT Pro2011


6/ Mặt cắt dầm:
- dam1: vẽ mặt cắt dầm 1 nhịp
- dam2: vẽ mặt cắt dầm 2 nhịp
- dam3: vẽ mặt cắt dầm 3 nhịp
- dam4: vẽ mặt cắt dầm 4 nhịp
- dam5: vẽ mặt cắt dầm 5 nhịp
- dam6: vẽ mặt cắt dầm 6 nhịp
- dam7: vẽ mặt cắt dầm 7 nhịp
- dam8: vẽ mặt cắt dầm 8 nhịp
- dam9: vẽ mặt cắt dầm 9 nhịp
- dam10: vẽ mặt cắt dầm 10 nhịp
7/ Mặt cắt sàn:
- san: vẽ mặt cắt sàn
Quy ước : được nhập vào ô lọai sàn
d : Sàn cần vẽ là sàn một nhịp và phải là sàn dương
a : Sàn cần vẽ là sàn một nhịp và phải là sàn âm
aa : Sàn cần vẽ là sàn âm nhịp đầu tiên, và sàn liền bên phải là sàn âm
dd : Sàn cần vẽ là sàn dương nhịp đầu tiên, và sàn liền bên phải là sàn dương
ad : Sàn cần vẽ là sàn âm nhịp đầu tiên, và sàn liền bên phải là sàn dương
da : Sàn cần vẽ là sàn dương nhịp đầu tiên, và sàn liền bên phải là sàn âm
aaa : Sàn cần vẽ là sàn âm nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái âm, bên phải âm
aad : Sàn cần vẽ là sàn âm nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái âm, bên phải dương
ada : Sàn cần vẽ là sàn dương nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái dương, bên phải âm
daa : Sàn cần vẽ là sàn âm nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái dương, bên phải âm
add : Sàn cần vẽ là sàn dương nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái âm, bên phải dương
dad : Sàn cần vẽ là sàn âm nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái dương, bên phải dương
dda : Sàn cần vẽ là sàn dương nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái dương, bên phải âm
ddd : Sàn cần vẽ là sàn dương nhịp ở giữa, và sàn liền bên trái dương, bên phải dương
aac : Sàn cần vẽ là nhịp cuối, sàn cần vẽ là sàn âm, và sàn liền bên phải âm
ddc : Sàn cần vẽ là nhịp cuối, sàn cần vẽ là sàn dương, và sàn liền bên phải dương
adc : Sàn cần vẽ là nhịp cuối, sàn cần vẽ là sàn âm, và sàn liền bên phải dương
dac : Sàn cần vẽ là nhịp cuối, sàn cần vẽ là sàn dương, và sàn liền bên phải âm
8/ Mặt cắt cột:
- mcc: Vẽ mặt cắt cột
9/ Vẽ kết cấu móng:
- Khởi tạo bản vẽ Tiêu chuẩn: BVCHUAN (Bắt buộc dùng cái này trước khi vẽ mặt bằng và mặt cắt móng)
- Mặt bằng móng: MBM
- Mặt cắt móng:
+ Kiểu móng 1: mcmong1
+ Kiểu móng 2: mcmong2
+ Kiểu móng 3: mcmong3
10/ Thông tin về chương trình

Download TKT_Pro v4 : Tại đây:
tieng anh khach san download

Chú ý: Chương trình này bị xung đột với speedcad

Cách cài đặt: Vào Autocad chọn menu Tool ----> Run Script ---> Tìm đường dẫn đến file install TKT_Pro.scr trong thư mục C:\TKT_Pro2011\install TKT_Pro.scr
0 nhận xét:

Đăng nhận xét